Основні наукові напрямки, що сформувалися в перші роки існування кафедри тривали і отримали подальший розвиток. В даний час – це розробка і впровадження методів ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб обміну речовин у тварин; неонатальних та постнатальних хвороб молодняку сільськогосподарських тварин (диспепсія, аліментарна анемія, бронхопневмонія, рахіт, токсична дистрофія печінки); впровадження в клінічну практику сучасних методів та засобів діагностики і лікування внутрішніх хвороб тварин.

Численними лабораторними, науково-виробничими та виробничими випробуваннями вишукані і впроваджені в практику екологічно безпечні та ефективні методи корекції порушень обміну речовин, лікування та профілактики хвороб молодняку

За останні роки на кафедрі захищено 3 докторські і 4 кандидатських дисертацій. Підготовлено і видано 12 рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики хвороб, схвалених Вченою радою Сумського національного аграрного університету та науково-технічною радою державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Науково-дослідна робота кафедри сьогодні реалізує наукові дослідження щодо вирішення низки пріоритетних прикладних проблем в галузі ветеринарії за наступними напрямками:

Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань тварин.
Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgo biloba L., як органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в умовах Північно-східного Лісостепу України.
Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей
Клініко-експериментальне обґрунтування та розробка систем лікувально-профілактичних заходів за внутрішньої патології тварин.
Наукове забезпечення розробки системи контролю економічно значущих захворювань тварин на основі інноваційних методів та технологій.
Удосконалення методів і систем лікувально-профілактичних заходів за наявності множинної внутрішньої патології, імунодефіцитів і порушень метаболізму різної етіології у тварин.
Діагностика, терапія та профілактика внутрішніх хвороб молодняку.
Створення екологічної безпеки системи ветеринарного захисту тварин за порушення обміну речовин і виникаючих на цій основі імунодефіцитних станів, шлунково-кишкових, респіраторних і факторних хвороб в умовах Північно-Східного регіону України.
Прогнозування ризиків транскордонного заносу та поширення особливо небезпечних хвороб тварин та розробка науково обґрунтованих систем дезінфекції на основі інноваційних імпортозамінних високоефективних засобів.
Клініко-епізоотологічний моніторинг та удосконалення лікувально-профілактичних заходів за змішаних інфекцій телят.
Вивчення нових підходів до введення бджільництва та пакетне бджільництво.
Розробка нових стимулюючих препаратів та дезінфектантів у бджільництві.
Розробка та впровадження нових дезінфікуючих препаратів пролонгованої дії у тваринництві.

Теми за якими проводиться наукова робота

1.«Клініко-експерментальне обґрунтування та розробка систем лікувально-профілактичних заходів за внутрішньої патології тварин» (номер держреєстрації 0115U001340);

2.«Наукове забезпечення розробки систем контролю внутрішніх факторних, асоційованих, емерджентних та економічно значущих інфекційних захворювань тварин на основі інноваційних методів та технологій» (номер держреєстрації 0115U001341);

3.Прогнозування ризиків транскордонного заносу та поширення особливо небезпечних хвороб тварин та розробка науково обґрунтованих систем дезінфекції на основі інноваційних імпортозамінних високоефективних засобів (номер держреєстрації 0115 U 001342)

4.Вплив технології виробництва молока на його якість та безпечність(номер держреєстрації 0116U005655)

5. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання миючо-дезінфікуючого засобу “FINK-SpulASS” при одержанні молока(номер держреєстрації 0116U005656)

6. Удосконалення санітарно-гігієнічних заходів на пасіках південно-східного регіону України(номер держреєстрації 0116U005657)

7. Удосконалення ветеринарно-санітарного контролю при виробництві свинини за інтенсивної технології(номер держреєстрації 0116U005658)

8. Формування професійної компетенції майбутніх фахівців аграрної галузі при вивченні хімічних дисциплін(номер держреєстрації 0116U007235)

9. Розробка та удосконалення ветеринарно-санітарних заходів для забезпечення профілактики, лікування, підвищення продуктивності та резистентності тварин»  (номер держреєстрації – 0119U101389)

Співпраця

Співробітники кафедри надають консультативну і практичну допомогу господарствам різної форми власності Північно-Східного регіону України щодо встановленні діагнозу, а також в розробці та проведенні лікувально-профілактичних заходів за внутрішніх незаразних і інфекційних хвороб, в тому числі за змішаних і асоційованих інфекцій тварин.

Можливим є надання консультаційних послуг щодо хімічного аналізу води, ґрунтів, кормів, сільськогосподарської продукції.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

В лабораторії електронної мікроскопії проводяться наукові дослідження мікроструктури, мікрорельєфу, фазового та елементарного складу неорганічних, металічних і біологічних зразків з використанням сканувальної (растрової) та просвічувальної електронної мікроскопії;

Лабораторія є науковою базою при підготовці докторських і кандидатських дисертацій та планових кафедральних наукових досліджень.

Лабораторія є базою для проведенню навчально-практичної підготовки студентів факультетів ветеринарної медицини, інженерно-технологічного, агротехнологій та природокористування, харчових технологій, які навчаються за ступенем вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр»

Лабораторія електронної мікроскопії СНАУ обладнана двома електронними мікроскопами:

Растровий електронний мікроскоп РЭМ 106и (SELMI, Україна)
Просвічуючий електронний мікроскоп ПЭМ 100-01 (SELMI, Україна)
Просвічуючий електронний мікроскоп ПЭМ 100-01 призначений для дослідження надтонких зрізів тканин або реплік зразків

Растровий електронний мікроскоп з функцією рентгенівського мікроаналізу РЭМ-106 и призначений для дослідження поверхні об’єктів та дозволяє встановити лінійні розміри субмікронного діапазону і масову частку елементів методом рентгенівського мікроаналізу

Лабораторія електронної мікроскопії провидить наукові дослідження в наступних напрямках:

Ветеринарна медицина
Біологія
Медицина
Матеріалознавство
Фізика твердого тіла
Геологія
Грунтознавство
Мікроелектроніка
Нанотехнології

КУРСИ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

На базі лабораторії проводяться навчальні курси з електронної мікроскопії для аспірантів, докторантів та науковців як Сумського НАУ, так і інших університетів України. Слухачі курсів знайомляться з принципом роботи скандувального та просвічую чого мікроскопу, теоретичними основами підготовки препарування та виконують практичне дослідження за власним науковим напрямком.

Готові до співпраці:

Виконання науково-дослідних робіт в рамках проведення досліджень мікроструктури, мікрорельєфу, фазового та елементарного складу неорганічних, металічних і біологічних зразків з використанням сканувальної (растрової) та просвічувальної електронної мікроскопії з використанням електронних мікроскопів «РЭМ- 106и» та «ПЭМ – 100-01»;

Проведення курсів з електронної мікроскопії для магістрів, аспірантів і науковців.

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

1. Терапевт

2. Діагност

3. Фармаколог

4. Токсиколог

5. Хімік

За результатами науково-дослідної роботи студентів опубліковано понад 200 наукових праць